Vialogue Info

Vialogue Settings

Vialogue Description

Pannorin ang videong ito at sagutin ang tanong - Ngayong may YouTube Pilipinas na, ano sa palagay ninyo ang magiging epekto nito para sa mga mahilig manood sa YouTube?

ModeratorsMOD

Dennis Bayeng

Video Info

Title:EXTRAS: YouTube Philippines, the first S.E. Asian Nation To Have A Local Version.

Provider:youtubeUploader:Vialogues Library

See all vialogues of this video